Wybierz oddział

Program Rodzinny – warto działać!

17.10.2013

Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych w Polsce istnieje i działa od lat 90-tych dwudziestego wieku. Zgodnie ze strategią rozwoju Special Olympics dążymy do tego, by włączać w działania Olimpiad jak największą liczbę członków rodzin oraz uświadamiać im ogromnie ważną rolę takiego zaangażowania. Cały czas potrzebujemy większego zaangażowania działaczy w naszych Oddziałach Regionalnych. Dlatego apelujemy: pomóżcie nam!

Zdajemy sobie sprawę, że wiele cennych inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych bez ich odpowiednich środków finansowych. Dlatego Olimpiady Specjalne starają się pozyskiwać fundusze na rozwój społecznie ważnych programów, m.in. Programu Rodzinnego i „Młodzi Sportowcy”. Rok 2012 był pod tym względem pomyślny. Z grantu SOI (wspartego funduszami Lions Club International) udało się zorganizować Rodzinne Forum Zdrowotne w Augustowie (2 czerwca 2012). W ramach wsparcia finansowego PFRON oraz ufundowanego przez amerykańską fundację Kim Samuel Johnson & Samuel Family grantu SOI w październiku ub.r. odbyła się Europejska Konferencja Szkoleniowa Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych w Białobrzegach. Pisaliśmy o niej w poprzednim numerze „Jeżyka”.

Konferencja była impulsem do serii spotkań członków rodzin w Oddziałach Regionalnych, inicjatyw w przeważającej części finansowanych ze środków grantu SOI. Ich głównym celem była aktywizacja rodzin związanych z Olimpiadami Specjalnymi poprzez swoje niepełnosprawne intelektualnie dzieci oraz zachęcenie do zaangażowania się jako „ambasadorzy” Olimpiad Specjalnych, a w szczególności Programu „Młodzi Sportowcy” w społecznościach lokalnych.

Od września 2012 roku do połowy 2013 r. w co najmniej siedmiu Oddziałach Regionalnych zorganizowano około 10 spotkań rodziców zawodników Olimpiad Specjalnych. Każde z takich spotkań było okazją do przedstawienia misji, zadań i inicjatyw naszej organizacji. Szczególne miejsce podczas takich seminariów miały prezentacje dotyczące Programu Rodzinnego oraz programu „Młodzi Sportowcy”. Oczekiwanym rezultatem spotkań ma być aktywizacja rodziców, rodzeństwa, tworzenie sieci wzajemnego wsparcia oraz zachęta do propagowania wiedzy o Olimpiadach Specjalnych w środowisku lokalnym.

Z grantu SOI zostało sfinansowanych 6 spotkań Programu Rodzinnego:

Konin - 02.03.2013

Skarżysko-Kamienna - 23.03.2013

Wrocław - 11.04.2013

Kwidzyn - 26.04.2013

Kędzierzyn-Koźle - 08.05.2013

Szczecin - 18.05.2013

Ale i bez tego dofinansowania członkowie Programu Rodzinnego wykazywali inicjatywę. Szczególnie aktywny w organizowaniu spotkań był Konin – tu odbyło się Forum Programu Rodzinnego w czasie Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych, a także dwa spotkania inspirowane udziałem w Europejskiej Konferencji Szkoleniowej Programu Rodzinnego zorganizowane przez jej uczestniczki z Oddziału.

W listopadzie 2012 roku miało również miejsce spotkanie członków Programu Rodzinnego w OR Podkarpackie. Członkowie rodzin uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Stalowej Woli. Projekt ten, pod nazwą „Działając wspólnie jesteśmy RAZEM”, był finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Każde z regionalnych spotkań Programu Rodzinnego miało indywidualną formułę – w zależności od specyfiki Oddziału Regionalnego, możliwości i miejscowych potrzeb. Obligatoryjnie na każdym z nich zostały zaprezentowane pryncypia Olimpiad Specjalnych oraz przedstawiony Program Rodzinny.

Program „Młodzi Sportowcy” to nasz priorytet

Działania związane z promocją programu „Młodzi Sportowcy” w Olimpiadach Specjalnych są prowadzone już od kilku lat, lecz lata 2012/2013 to czas intensywniejszej pracy nad rozpowszechnianiem wiedzy na temat tej inicjatywy. Ogólnopolskie szkolenie z programu w Rybniku (5-7 października 2012) pozwoliło na przekazanie informacji i zaprezentowanie pozytywnych efektów wdrażania „Młodych Sportowców” w szerszej grupie osób, zarówno wśród trenerów Olimpiad Specjalnych jak i rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli przedszkoli. Podczas Europejskiej Konferencji Szkoleniowej Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych jej uczestnicy mogli wziąć udział w sesji treningowej klubu Młodych Sportowców przy Przedszkolu Specjalnym przy ul. Teligi 1 w Warszawie.

Dlatego też szczególne miejsce w planie szkoleń finansowanych z SOI miała prezentacja programu „Młodzi Sportowcy”. Zakładanym efektem spotkań miało być propagowanie programu w środowisku lokalnym i powstanie nowych klubów Programu „Młodzi Sportowcy”. Stąd obecność na spotkaniach nie tylko członków rodzin osób niepełnosprawnych, ale również trenerów i nauczycieli przedszkoli specjalnych i integracyjnych.

Najlepszą i najskuteczniejszą promocją programu okazały się pokazy ćwiczeń klubów „Młodych Sportowców” – na żywo. Podczas szkolenia w Skarżysku – Kamiennej (zorganizowanego podczas zawodów ogólnopolskich) zachwycił występ przedszkolaków z klubu OS Iskierka przy Przedszkolu Integracyjnym w Kielcach. Publiczność i zawodnicy Olimpiad Specjalnych gorąco oklaskiwali występ naszych „Młodych Sportowców” wspomaganych przez trenerki Małgorzatę Stańczyk i Jolantę Łakomiec oraz mocno zaangażowanych rodziców.

Pokaz sesji treningowej programu w podczas spotkania członków rodzin w Kwidzynie (przedszkolaki z klubu „Młodych Sportowców” w Tczewie pod kierunkiem trenerki Moniki Pliszki) zaowocował inicjatywą stworzenia grupy Młodych Sportowców w Przedszkolu Integracyjnym w Kwidzynie oraz w Przedszkolu Specjalnym w Uśnicach. Trzymamy kciuki za powodzenie tych projektów!

Owocne spotkania

Szczególnie oczekiwanym elementem szkoleń członków rodzin zawodników Olimpiad Specjalnych są spotkania z psychologiem. Spotkanie w Kwidzynie z doświadczoną psycholog Wandą Szymanek miało charakter sesji psychoterapeutycznej, spotkania grupy wsparcia, której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, emocjami, problemami związanymi z byciem członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Tego typu spotkania bardzo zbliżają ludzi, pozwalają na „zrzucenie” z siebie problemów, trudnych doświadczeń, które nieraz mocno przytłaczają. Znalezienie zrozumienia, wsparcia i dobrej rady wśród osób w podobnej sytuacji daje nowe siły do codziennych zmagań z życiem. Uczestnicy spotkania nie pierwszy już raz mieli okazję brania udziału w podobnej sesji. Czekają z niecierpliwością na kolejne.

W czasie spotkania Programu Rodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu warsztat prowadzony był w formie prelekcji przeplatanej pytaniami testującymi postawy rodzicielskie i zachowania wobec partnerów życiowych. Animatorem sesji była mgr Agnieszka Garstka, psycholog na co dzień pracująca w kędzierzyńskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jej prelekcja pod tytułem „Rodzina dziecka niepełnosprawnego – blaski i cienie” była wnikliwym studium reakcji, zachowań, postaw wobec faktu pojawienia się w rodzinie i wychowywania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Część wykładu poświęcona została wpływowi stresu i niepewności związanych z niepełnosprawnością potomka na relacje małżeńskie i trwałość związku. Poruszona została również problematyka rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną – ich postaw i zachowań, mechanizmów radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy listopadowego szkolenia w Podkarpackiem również brali udział w wartościowym warsztacie prowadzonym przez doświadczoną psycholog, panią Elżbietę Andrychowicz. Sesja warsztatowa dotyczyło postaw wobec niepełnosprawności dziecka oraz jego wpływu na funkcjonowanie społeczne i psychiczne członków rodziny.

Czekamy na efekty

Zależy nam bardzo na uświadomieniu wagi zaangażowania członków rodzin w działania Olimpiad Specjalnych, na przekonaniu o korzyściach osobistych i społecznych, jakie to włączenie się przynosi. Liczymy, że skutkiem opisanych działań będzie większa aktywność członków rodzin w oddziałach regionalnych przejawiająca się w organizowaniu formalnych i nieformalnych spotkań członków Programu Rodzinnego, ale przede wszystkim wszechstronnym wsparciu działań Olimpiad Specjalnych w regionach. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkań przekonali się o wadze ich zaangażowania w propagowanie programu „Młodzi Sportowcy”. Miarą tego będzie liczba nowo zakładanych klubów „Młodych Sportowców” w Oddziałach Regionalnych.

I na koniec jedna ważna wiadomość: dzięki wsparciu finansowemu PFRON w 2013 roku organizujemy w Oddziałach Regionalnych 5 szkoleń z programu „Młodzi Sportowcy”. W październiku czeka nas również Ogólnopolskie Szkolenie Regionalnych Koordynatorów Programu Rodzinnego – to czas na opracowanie strategii działań w regionach. Rekrutację zaczynamy we wrześniu. I zaczynamy myśleć o planach na 2014. Liczymy na Wasze wsparcie!

Małgorzata Topczewska

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.