Wybierz oddział

Rok 2023

W 2023 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania: Promocja Sportu, Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.

          

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych  –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2023/0001/0082/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dnia 10 marca 2023. Wartość dofinansowania 1 691 841 pln.

Zadanie obejmuje 9 jednostkowych imprez sportowych w tym: organizację pięciu zawodów o zasięgu ogólnopolskim, dwóch zawodów sportowych związanych z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach światowych i europejskich, jednej imprezy przygotowawczej do igrzysk światowych (sprawdzian) oraz jednych zawodów o randze europejskiej, które zostaną zorganizowane w Polsce. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych i są zgodne z „Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: imprezy sportowe osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2023, w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki”.

Nazwa imprezy Termin i miejsce
Europejski Mityng w Narciarstwie Biegowym Olimpiad Specjalnych 28 luty - 3 marca 2023, Otepää, Estonia
Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych 27 luty - 3 marca 2023, Zakopane/Suche
Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku 17-22 kwietnia, Zakopane
II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych 09 - 11.05.2023, Mikołów
XIII Ogólnopolskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 26 - 28.05.2023, Konin/Ślesin/Licheń
Udział Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie 11-26 czerwca 2023 roku
XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych 15 - 17.09.2023, Kielce

 

XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych

29 września - 01 października 2023, Bydgoszcz
XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych 

XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

 

XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych 1-3 grudnia, Warszawa 

Cele zadania, grupy docelowe oraz efekty działania:

- Imprezy sportowe - nie przynoszą dochodów rzeczowych, natomiast przynoszą wszechstronne korzyści, które można rozpatrywać na wielu płaszczyznach: w tym np. korzyści fizyczne dla zawodników, psychologiczne i intelektualne, a także społeczne dla zawodników i otaczającego ich świata zewnętrznego tzw. pełnosprawnego społeczeństwa. O korzyściach i efektach jakie niesie uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych i w sporcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną napisano wiele prac naukowych, przeprowadzono naukowe badania np. na AWF w Warszawie, z która uczelnią ściśle współpracujemy.

- Efekty treningowe jakie niesie uczestnictwo w naszym ruchu są niepodważalne, a dla nas najważniejszy jest fakt, iż system i przepisy rywalizacji motywują zawodników (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do podejmowania kolejnych treningów.

- Zawody sportowe Olimpiad Specjalnych są podsumowaniem systematycznych zajęć treningowych odbywających się w Oddziałach Regionalnych w ciągu całego roku oraz sprawdzianem efektów szkoleniowych, jednocześnie stanowiąc przygotowanie i weryfikację zawodników Olimpiad Specjalnych Polska do kwalifikowania na zawody wyższej rangi. Przepisy Olimpiad Specjalnych i zasady zawodów pozwalają zawodnikom na każdym stopniu sprawności i możliwości ruchowych znaleźć swoje miejsce w rywalizacji i mieć szansę startu jak równy z równym, niezależnie od dodatkowych ograniczeń, niepełnosprawności. System grup sprawnościowych w jakich odbywa się rywalizacja szczególnie zachęca do dalszego uczestnictwa w zawodach. System nagradzania i awansu zawodników na wyższy szczebel zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych także ma wpływ motywujący do dalszej aktywności ruchowej. Motywacja o jakiej tu wspominamy, jest szczególnie istotna, gdyż u osób z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie należy dbać o jej podtrzymywanie. Tylko wówczas będą możliwe kolejne pozytywne efekty wysiłku fizycznego, gdy zawodnik będzie zmotywowany do treningu przed kolejnymi zawodami. Olimpiady Specjalne Polska nie stawiają ograniczeń dla górnej granicy wieku swoich zawodników, a wprowadzone do rywalizacji kategorie wiekowe (gdzie najstarszą jest kategoria powyżej 30 lat) pozwalają na podejmowanie rywalizacji także przez najstarszych zawodników np. w wieku 50+.

- Imprezy Olimpiad Specjalnych, zawsze aktywizują media lokalne i ogólnopolskie, a oferowany program podczas imprez – ceremonie, zaangażowanie gości, znanych sportowców itp. pozwalają skupiać uwagę mediów na sporcie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- W roku 2023 zaplanowano w ramach Programu zawody w różnych regionach Polski, co gwarantuje szeroki zasięg lokalny. Dzięki rozgłosowi medialnemu mogą być propagowane zagadnienia z tym związane takie jak: prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, przez co zachęcamy osoby niepełnosprawne i ich rodziny do zdrowego stylu życia i znajdowanie w nim miejsca dla systematycznej aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych na każdym poziomie możliwości, sprawności i w każdym wieku, co szczególnie podkreśla ruch Olimpiad Specjalnych.

- Wartością szczególną jaką uzyskujemy poprzez organizację imprez Olimpiad Specjalnych systematycznie od wielu lat jest włączanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tak naprawdę niepełnosprawność powstaje wskutek zderzenia danej jednostki z wymaganiami i warunkami panującymi w danym społeczeństwie. Przeszkodami dla włączenia osób niepełnosprawnych intelektualnie są przede wszystkim bariery świadomościowe istniejące w sprawnych członkach społeczeństwa. Wynikają one często z lęku w obliczu odmienności, niewiedzy i niezrozumienia, kim są ludzie niepełnosprawni intelektualnie, braku interakcji z osobami niepełnosprawnymi, oraz posiadania negatywnych wyobrażeń o niepełnosprawności intelektualnej. Zmiana nastawienia tzw. pełnosprawnego społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością intelektualną jest możliwa i od wielu lat realizowana przez Olimpiady Specjalne Polska.

- Imprezy sportowe Olimpiad Specjalnych angażują duże szeregi osób pełnosprawnych. Szczególnie celom tym sprzyja program wolontariatu, gdzie obok osób niepełnosprawnych stają osoby pełnosprawne. Właściwa organizacja i zaangażowanie dużej rzeszy wolontariuszy (często osób młodych), sędziów i kręgów np. sportowych, lokalnych itp. wpływa pozytywnie na integracje społeczną z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dla wielu lokalnych środowisk pozwala to na poznanie potrzeb i problematyki osób niepełnosprawnych, a przez to umożliwia im lepsze i oparte o zrozumienie ich funkcjonowanie, bez barier i obaw.

- Imprezy Olimpiad Specjalnych są otwarte dla publiczności, a dodatkowo realizowane są programy zapraszania na te imprezy młodzieży ze szkół, którzy są specjalnie przygotowani do tego spotkania. Zgodnie z obowiązującymi naszych organizatorów imprez standardami na imprezach Olimpiad Specjalnych realizowane są także programy pozasportowe, które umożliwiają pokazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych rolach, jak choćby wolontariusza, asystenta trenera, mówcy np. na konferencjach prasowych przed imprezami, spikera na imprezach itp.

 

            

Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych   –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 02 czerwca 2023. Wartość dofinansowania 2 000 000 pln

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska działając na terenie całej Polski i dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej i innych. W terenie kluby (ok. 500 klubów w Polsce) skupione są w 18 Oddziałach Regionalnych. Zajęcia sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych są prowadzone bezpośrednio w tych klubach. W roku 2023 zaplanowano realizację zajęć w ramach projektu z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 17 Oddziałach. Różnorodność miejscowości, w których bezpośrednio odbywają się zajęcia, pozwala nam docierać z informacją o sporcie osób niepełnosprawnych do różnorodnych środowisk w wielu miastach i regionach Polski. Wszystkie zajęcia zaplanowane w ramach projektu organizowane są zgodnie z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2023, odbywających się w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Regulamin zawiera wytyczne organizacyjne, a także wytyczne zobowiązujące do przestrzegania zasad bezpiecznego i zgodnego z przepisami i zasadami bezpiecznego prowadzenia zajęć, dostosowanych do stale zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce (zasady i przepisy dot. zagrożeń epidemiologicznych dot. zagrożenia wirusem SARS-CoV-2).

Kluby Olimpiad Specjalnych, realizujące zajęcia są koordynowane przez Oddziały Regionalne, a te współpracują bezpośrednio z Biurem Narodowym Stowarzyszenia. To właśnie w ten sposób koordynowane jest i nadzorowane realizowane zadanie zajęcia. W Biurze Narodowym pracownicy są w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, na bieżąco monitorują prowadzenia zadania i opracowują aktualne wytyczne, które kierują do Oddziałów i klubów tak aby zajęcia były zgodne z wszystkimi zasadami prawa i kolejnymi wytycznymi. Systematyczne monitorowanie i nadzorowanie realizacji zajęć ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i prowadzących, oraz maksymalną realizację celów w stale zmieniającej się uwarunkowaniach.

Uczestnikami zaplanowanych zajęć są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska. Dla uczestników zajęcia są całkowicie bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie właściwej deklaracji rejestracyjnej i posiadanie aktualnych badań lekarskich, umożliwiających udział w danej dyscyplinie. Nie ma określonych wymagań wiekowych do udziału w zajęciach. Za wiek minimalny przyjmujemy wytyczne upowszechnianego w Olimpiadach Specjalnych programu Młodzi Sportowcy, który zachęca już do aktywności fizycznej od 2 roku życia. Najczęściej jednak zajęcia kierowane są do uczestników od 8 lat, gdyż jest to wiek, od którego, zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych, jest możliwy udział w oficjalnych zawodach naszego ruchu. W roku 2023 zaplanowano, że około 36% osób biorących udział w zadaniu to będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną poniżej 18 roku życia. Nie ma ograniczeń co do maksymalnego wieku uczestnictwa.

W roku 2023 w realizowanych zajęciach zplanowano udział ok 5% osób niepełnosprawnych w wieku 50+. Zachęcane są do uczestnictwa także kobiety poprzez motywowanie do tworzenia nowych drużyn żeńskich i organizując oddzielną rywalizację tych drużyn np. piłka nożna kobiet. Zajęcia zaplanowane w ramach zadania mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu, w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: pływanie, bowling, bocce, lekkoatletyka, judo, zajęcia w ramach Programu MATP, badminton, gimnastyka i gimnastyka artystyczna, kajakarstwo, narciarstwo biegowe, bieg na rakietach śnieżnych, narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, golf, unihokej, kolarstwo, jeździectwo, tenis, hokej halowy, dwubój oraz trójbój siłowy, nordic walking, oraz treningi w ramach programu Młodzi Sportowcy profilowane na dyscypliny: lekkoatletyka, kolarstwo, mini piłka nożna i mini koszykówka. Realizacja zajęć w określonych dyscyplinach, korzystających z profesjonalnych obiektów sportowych i sprzętu, często niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością, a także cykl zawodów Olimpiad Specjalnych odbywających się w naszym ruchu, w dużym stopniu wpływają motywująco na chęć uczestnictwa w zadaniu i przyczyniają się do wzrostu aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ogółem i z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w omawianym wnioskiem zadaniu na rok 2023 planowane są zajęcia dla 2831 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzone przez 325 osób (obsługi instruktorskiej 251 osób oraz technicznej 74 osób) oraz 17 wolontariuszy. Liczba uczestniczących osób w zadaniu nie oddaje w pełni liczby osób trenujących we wszystkich grupach. Zawodnicy w Stowarzyszeniu mogą trenować i startować w kilku dyscyplinach sportu (w max 4), dlatego też ten sam zawodnik może brać udział w kilku rodzajach zajęć realizowanych w projekcie. Jednak jako uczestnik zadania jest liczony tylko jeden raz, co precyzuje specjalna instrukcja wydana w Stowarzyszeniu. W ramach zadania przewidywany jest udział 17 stałych wolontariuszy, którzy będą wspierać prowadzących zajęcia. Ze względu na specyfikę zajęć z osobami z niepełnosprawnością udział wolontariuszy jest bardzo wskazany. Organizujący zajęcia są zachęcani do systematycznej współpracy z wolontariuszami, którzy wspierają prowadzących zajęcia w bezpośredniej pracy z zawodnikiem podczas realizacji programu zajęć, egzekwowaniu poprawności ćwiczeń, a także pomagają w przygotowaniu osoby z niepełnosprawnością do zajęć w szatni oraz po zajęciach, pomagają w dowiezieniu, odwiezieniu uczestników po zajęciach itp. Niektórzy z wolontariuszy wykazani w zadaniu to także osoby bezpłatnie prowadzące zajęcia jako trener lub instruktor. Olimpiady Specjalne jako Stowarzyszenie oraz oddziały i kluby - organizatorzy zajęć, współpracują z wolontariatem bardzo systematycznie i jest to działalność oparta o porozumienia i prawne formy wolontariatu, w oddziałach są koordynatorzy wolontariatu realizujący tą działalność. Praca wolontariuszy organizowana jest w oparciu o zasady Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywa się w oparciu o dokumentację taką jak porozumienie, zaświadczenie i zgodnie z tą w/w ustawą.

 

             

Promocja sportu  –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2023/0108/0082/Sub.C/DS-SN/4/MSa z dnia 30 maja 2023. Wartość dofinansowania  350 000 pln.

Rok 2023 to rok szczególny dla Olimpiad Specjalnych Polska. Przede wszystkim jest to czas przygotowań Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych do dwóch najważniejszych sportowych wydarzeń na świecie w 2023r. – organizacja Europejskiego Mityngu w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych, Zakopane 2023 oraz udział w Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Berlinie 2023.

Od lat Olimpiady Specjalne Polska w ramach kampanii #GrajmyRazem i wszystkich jej odsłon priorytetem działań marketingowych i PR jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat działalności Olimpiad Specjalnych w Polsce, poruszanie problemu braku akceptacji, strachu, niezrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiadom Specjalnym Polska poza działalnością sportową przyświeca druga bardzo ważna misja - edukacja i zmiana postaw społecznych. Kontynuacja kampanii #GrajmyRazem w dalszym ciągu będzie budować i rozwijać w społeczeństwie prawdziwy obraz zawodników. Świadomość społeczna na temat osób z dysfunkcjami w dalszym ciągu jest bardzo niska.

Misją Olimpiad Specjalnych jest także ciągła edukacja, że zawodnicy / sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną wkładają tak samo wiele wysiłku oraz mnóstwo pracy w treningi, tak jak pełnosprawni sportowcy, a także sportowcy z niepełnosprawnością ruchową. Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play ale przede wszystkim wysiłek, walka z własnymi słabościami w codziennym życiu. Niepełnosprawność intelektualną, jest często niesłusznie mylona z chorobą psychiczną, której zwykli ludzie się boją. We wszystkich działaniach komunikacyjnych Olimpiad Specjalnych edukujemy społeczeństwo na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną przez pryzmat zawodników. Pokazujemy, że takie osoby, żyją, pracują, funkcjonują w społeczeństwie i należy im się szacunek jak każdemu człowiekowi. Niepełnosprawność intelektualną jest problemem, który może dotknąć każdego i nikt nie ma na to wpływu. Chcemy nauczyć społeczeństwo akceptacji problemu niepełnosprawności intelektualnej, a także budować w nim pozytywne postawy wobec takich osób.

Kampania w 2023 roku ma na celu nagłośnienie przygotowań zawodników Olimpiad Specjalnych do Światowych Igrzysk m.in. podczas ogólnopolskich zawodów i mityngów, ale przede wszystkim pozwolimy na bliższe poznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to w dalszym ciągu będziemy promować rodzinne i społeczne programy tj. Młodzi Sportowcy”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. W kampanii ponownie weźmie udział szerokie grono ambasadorów, którzy są przedstawicielami sportu, a także dziennikarze, aktorzy, którzy swoimi postawami w codziennym życiu szerzą pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami - w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Za pośrednictwem wielu przekazów medialnych chcemy pokazać codzienne życie zawodników i ich rodzin, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stoją przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą̨ z własnymi słabościami. Kampania #Grajmyrazem w 2023 będzie prowadzona w ogólnopolskich kanałach komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych. „Sukces” to nie tylko sukcesy sportowe, każda pojedyncza zmiana postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie ogromnym sukcesem, który będzie lawinowo przenosił się na kolejne jednostki społeczne. Chcemy pokazać, że wspólnota ma moc, że walczymy nie tylko o dobro osób, które potrzebują akceptacji, ale o nasze wspólne dobro. Świat oparty na wzajemnej akceptacji i szacunku będzie lepszy. Kampania #GrajmyRazem będzie skierowana do całego społeczeństwa zarówno dorosłych Polaków jak i tych najmłodszych, ponieważ pozytywne postawy społeczne formują się już od dziecka.

 

            

Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych   –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2023/0111/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 12 czerwca 2023. Wartość dofinansowania 1 500 000 pln

W ramach zadania zostało zaplanowanych 13 obozów (10 letnio/jesiennych i 3 zimowe). Są to obozy sportowe organizowane przez Oddziały Regionalne Stowarzyszenia (8 Oddziałów Regionalnych jako organizatorzy zadań jednostkowych) w różnych dyscyplinach sportu. Wszystkie obozy organizowane są zgodnie z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2023, odbywających się w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Podczas wszystkich 13 obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu z elementami gier i zabaw ruchowych, atletyki terenowej oraz programem aktywnego wypoczynku. 10 obozów realizowanych będzie w okresie od czerwca do października i będzie miała charakter letni. W przypadku 3 obozów będzie to program sportów zimowych – narciarstwo zjazdowe, biegowe oraz bieg na rakietach śnieżnych (snowshoeing). W obozach sportowych będzie uczestniczyć w zależności od planów organizatora od 30 do 70 osób niepełnosprawnych oraz osoby obsługujące zadanie i wolontariusze. Liczbowy skład obozów jest zawsze zgodny z uwarunkowaniami Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych dot. minimalnej liczby uczestników obozu. Dodatkowo organizator obozu opracowuje regulamin uczestnika obozu, który precyzuje i porządkuje wiele zagadnień, głównie związanych z bezpieczeństwem na obozie.

Uczestnikami – osobami z niepełnosprawnością, zaplanowanymi do udziału w obozach, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku, zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z Oddziałów Regionalnych. Decyzja o doborze uczestników i kadry obozu i jej liczbie jest podejmowana poprzez władze oddziału regionalnego - organizatora obozu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, planowanego programu zajęć, stopnia niepełnosprawności uczestników. W ramach zadania przewidywany jest udział wolontariuszy, którzy będą wspierać kadrę obozu. Wolontariusze wykazani w zadaniu to osoby bezpłatnie prowadzące zajęcia podczas obozu jako obsługa instruktorska bądź obsługa techniczna. Praca wolontariuszy organizowana jest w oparciu o zasady Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywa się w oparciu o dokumentację taką jak porozumienie i zaświadczenie. Organizatorzy obozów jednostkowych, realizując zadanie, biorą pod uwagę wytyczne zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jakimi są sportowcy Olimpiad Specjalnych. Przy planowaniu obozu brane pod uwagę są indywidualne potrzeby uczestników, sygnalizowane przez opiekunów, rodziców danej osoby, celem zapewnienia możliwość udziału w obozie zakwalifikowanej osobie na zasadach równości, niezależnie od dodatkowych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Organizatorzy obozów zakładają, iż niepełnosprawność intelektualna jest podstawowym rodzajem niepełnosprawności naszych sportowców, ale także planując obóz biorą pod uwagę możliwe współtowarzyszące niepełnosprawności intelektualnej ograniczenia np. ograniczenia mobilności, percepcji uczestników, dodatkowe wymagania (np. dieta ze względów medycznych), konieczność zatrudnienia większej liczby opiekunów, konieczność zatrudnienia opieki medycznej itp. Ze szczególną dbałością dokonywany jest wybór obiektu jako miejsce zakwaterowania i wyżywienia podczas obozu, tam gdzie to jest możliwe to zapewniającego chociażby w części dostęp lub pokój dla uczestnika z trudnościami w lokomocji, z wygodnym i bezpiecznym terenem wokół miejsca zakwaterowania. Ze względu na niepełnosprawność intelektualną sportowców w planowaniu zadania uwzględniana jest liczba osób biorących udział w zadaniu w takim stopniu jak jest to niezbędne do zapewnienia opieki nad niepełnosprawnymi uczestnikami. Do obsługi technicznej i instruktorskiej zatrudniane są osoby znający na co dzień sportowców. Zadanie realizowane jest z udziałem przeszkolonych osób obsługujących zadanie pod względem znajomości specyfiki niepełnosprawności uczestników. Osoby nieprzeszkolone, a włączone do działań przy obozie otrzymują informacje i przygotowanie w tym zakresie (np. pracownicy miejsc świadczących usługi zakwaterowania, wyżywienia, kierowcy transportu podczas obozu itp).

Miejsca i ośrodki, w których zaplanowano obozy są zlokalizowane na terenie miejscowości gdzie jest dostęp do bazy sportowej zgodnie z zapotrzebowaniem danego obozu, a wybrane ośrodki, jeśli jest to pobyt grupy dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, spełniają standardy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.