Wybierz oddział

PFRON

Projekty realizowane w 2021r.

Rozwińmy skrzydła!

Dot. umowy ZZB/000669/BF/D z dnia 13 maja 2021 r.

Cel projektu

 1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
 2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
 5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2021 – 31.01.2022.

 W ramach projektu planujemy organizację 5 zawodów ogólnopolskich, 5 makroregionalnych i 3 pikników integracyjnych 'Bądź FIT' dla promocji aktywności społecznej.

W projekcie udział weźmie 1476 zawodników ONI liczonych PESELami, oraz 455 trenerów/opiekunów. Raz na 2 lata każdy zawodnik może wybrać spośród 25 dyscyplin te, które będzie uprawiał (2 indywidualne,1 drużynową,1 zimową) i w których wystartuje.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy zarejestrowani w Olimpiadach Specjalnych Polska.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1771993,12

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 842127,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 929866,12

Daj mi szansę!

umowa: ZZB/000633/BF/D z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Cel projektu

 1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 2. Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;
 4. Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2021 – 31.03.2022.

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1269 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie 231 os. grupa trenerów wspieranych przez 40 os. obsługi merytorycznej i technicznej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 19.069 godzin zajęć treningowych, które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 2269764,54

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 376350,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 1893414,54

#GrajmyRazem

Umowa nr   ZZB/000679/BF/D z dnia 13 maja 2021r.

Celem kampanii #GrajmyRazem w 2021 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2021 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania informacyjna „#GrajmyRazem” edycja 2021 będzie kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich z rozszerzeniem działań o hasło „jesteśmy równi” - „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”. Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych Polska oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenia świadomości działalności Stowarzyszenia w społeczeństwie. Poprzez promocje zawodów oraz Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne Polska są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak ruch paraolimpijski, który w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalny. Dzięki kontynuacji kampanii pod hasłem „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”, realizowana wspólnie z innymi beneficjentami i partnerami/sponsorami pozwoli na konsekwentne podnoszenie rozpoznawalności zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej.

1.1 kampania w socialmediach i www oraz YT

1.2 tworzenie kreacji, scenariuszy, harmonogramów realizacji poszczególnych komponentów kampanii 1.3 wydanie Magazynu #GrajmyRazem!

1.4 działania medialne w tv, radio, gazetach, mediach on-line, outdoor

1.5 wydanie kalandarza/planera 2022

1.6 relacje tv, radiowe, kampanie outdoor, artykuły on-line

1.7 promocja aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną na zawodach

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1163041,20
Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 471269,98
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 691771,22

Grant PFRON

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany jest w 18 Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska, w których prowadzone są zajęcia treningowe w ramach projektu „Daj mi szansę”, dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji PFRON na mocy umowy ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 r. Wsparcie przeznaczone jest na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, koniecznych podczas realizacji zajęć treningowych w okresie czerwiec- grudzień 2020.

W ramach tego garntu zakupione zostaną środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami – trenerów i wolontariuszy prowadzących zajęcia treningowe - oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebnego do ich stosowania. Planujemy zakup przyłbic, maseczek jednorazowych i wielorazowych oraz środków dezynfekcyjnych.

Wysokość grantu wynosi 82.908,00 zł.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozwińmy skrzydła!

Dot. umowy ZZB/000591/BF/D z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Opis projektu:

 W 2020r. w ramach projektu planujemy organizację 9 zawodów i 2 pikników rekreacyjnych 'Bądź FIT' dla promocji aktywności społecznej. W projekcie udział weźmie 1000 zawodników ONI liczonych PESELami, 15 partnerów zunifikowanych oraz 465 trenerów/opiekunów. Zawodnicy i trenerzy mogą wziąć udział w dwóch-trzech zawodach w ramach projektu. Raz na 2 lata każdy zawodnik może wybrać spośród 25 dyscyplin te, które będzie uprawiał (2 indywidualne,1 drużynową,1 zimową) i w których wystartuje, stąd jego udział w kilku zawodach. W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.
 

#GrajmyRazem

Dot. umowy ZZB/000603/BF/D

Cel projektu
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania
włączające.
2. Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.

Rok 2020 to przygotowanie Polskiej Reprezentacji do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych oraz realizacja wielu zawodów ogólnopolskich i polskich edycji Europejskich Tygodni Piłki Nożnej i Koszykówki. . Kluczowym czasem dla zawodników jest pierwszy kwartał 2020 roku, kiedy odbędą się Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, podczas których zostanie wyłoniona Polska Reprezentacja Polski na Światowe Igrzyska. II część Igrzysk ze względu na zagrożenie koronawirusem została przeniesiona na październik 2020. Celem kampanii #GrajmyRazem w 2020 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa
rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Każdy człowiek mógł się urodzić z niepełnosprawnością intelektualną, ten problem może spotkać
naszych bliskich, przyjaciół – chcemy nauczyć społeczeństwo pozytywnego nastawienia do ludzi z problemem niepełnosprawności intelektualnej poprzez zawodników Olimpiad Specjalnych. Kampania ma na celu także stałe promowanie programów tj. „Młodzi Sportowcy”, „Programu Rodzinnego”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2020 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności, a w szczególności Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020 wyłaniające reprezentacje Polski na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania #GrajmyRazem w 2020 będzie oparta o szereg aktywności komunikacyjnych przy wykorzystaniu szeroko zasięgowych kanałów komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych.

 

Daj mi szansę!

umowa: ZZB/000619/BF/D

Cel projektu
1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;
4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 18 Oddziałach.

Proces rekrutacji zawodników do Projektu rozpoczęliśmy we wrześniu 2019r. we wszystkich Klubach Olimpiad. W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1401 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie 220 os. grupa trenerów wspieranych 109 osobową ekipą wolontariuszy oraz 41 os. obsługa merytoryczna i techniczna. Trenerzy przez 12 miesięcy pracować będą 20 092 godz.,a godzin wolontariackich będzie ok. 6803 zgodnie z zapisami w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach
sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Projekty realizowane w 2019r.

#GrajmyRazem

Nr umowy: ZZB/000544/BF/D z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Termin realizacji projektu: od 2019-01-02 do 2020-01-30
Cel programowy PFRON: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności
Typ projektu: Kampanie prowadzone w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet
Cele projektu:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania włączające.
2.Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON: 521 454,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:

Kampania informacyjna „#Grajmy razem” edycja 2019 jest kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich. Rok 2019 i wszelkie prowadzone działania, mają jeszcze bardziej efektywnie zachęcać społeczeństwo do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych. Chcemy wykorzystać rozgłos Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019 i przy najważniejszych zawodach 2019 kontynuować kampanię.

Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenie świadomości o możliwościach i umiejętnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o działalności Olimpiad w społeczeństwie. Poprzez promocje, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak paraolimpiady i igrzyska regularne, które w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalna. Wszystkie zawody organizowane przez Olimpiady Specjalne Polska są organizowane na najwyższym poziomie, na najlepszych obiektach sportowych z ważną dla uczestników oprawą. Naszym celem jest dotarcie do społeczeństwa z przekazem, że zawody, w których biorą udział zawodnicy Olimpiad Specjalnych są doskonałym sposobem do spędzenia czasu dla całych rodzin podczas wspólnego kibicowania. Chcemy, aby trybuny wypełniły się kibicami, którzy dają siłę i motywują zawodników z niepełnosprawnością intelektualna. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy podtrzymywać komunikacje opartą na rywalizacji zawodników w najczystszej postaci – gra fair play pozbawiona negatywnego nacechowania charakterystycznego dla zawodowego sportu. Polacy powinni się dowiedzieć, że mogą podziwiać wysiłek, walkę z własnymi słabościami i radość z wygranej zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania ma również zachęcić do współpracy z naszym ruchem w formie wolontariatu – to propozycja szczególnie adresowana dla ludzi młodych (uczniów, studentów) ale także nauczycieli i przedstawicieli firm (wolontariat pracowniczy). Chcemy pokazać, że sport może być dla osób z niepełnosprawnością intelektualną znakomitym sposobem na budowę relacji społecznych, poznanie świata, nowych przyjaźni, zdobycie umiejętności. Udział w kampanii zapewniła liczna grupa ambasadorów w tym dziennikarze, sportowcy i osobowości telewizyjne.

 

Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 18 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000518/BF/D
Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2019/2020:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 18 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1179 osób
Liczba trenerów: 216 osób
Liczba godzin zajęć: 19 435 godzin
Dofinansowanie PFRON: 1 715 193,00 zł

Harmonogram: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r. - organizacja zajęć treningowych w Oddziałach Regionalnych, monitorowanie ich realizacji i efektów, obsługa merytoryczna, techniczna i trenerska; monitorowanie pracy trenerów, IPD, EGW
Krótka charakterystyka projektu:

Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu w latach 2019-2020 kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa.

Proces rekrutacji zawodników do Projektu rozpoczęliśmy we wrześniu 2018r. we wszystkich Klubach Olimpiad. Każdy zawodnik ma możliwość uczestnictwa w zajęciach jeśli spełnia wymogi formalne(orzeczenia). Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

W ramach projektu zajęcia odbywać się będą w następujących dyscyplinach sportowych (formach wspracia): badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; gimnastyka; hokej halowy; jazda konna; judo; kajakarstwo; kolarstwo; koszykówka; lekkoatletyka; MATP; piłka nożna; piłka siatkowa; pływanie; tenis; tenis stołowy; trójbój siłowy; łyżwiarstwo /wrotki; żeglarstwo;

 

Rozwińmy skrzydła! 
Nr umowy: ZZB/00545/BF/D
Data podpisania umowy: 9.05.2019 r.
Termin realizacji: 01.01.2019-31.03.2020 
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty).
Cele projektu 2019/20
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, ponadregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Dofinansowanie PFRON: 917 422,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:

Od ponad 34 lat Olimpiady Specjalne Polska organizują każdego roku zawody sportowe w 25 dyscyplinach sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od poziomu lokalnego po europejski na terenie całej Polski. Zawody są nie tylko szansą na uwieńczenie codziennych wysiłków treningowych i rehabilitacyjnych, ale również na integrowanie ze społecznościami lokalnymi i przełamywanie stereotypów. Zawody Olimpiad Specjalnych niższego szczebla kwalifikują na zawody wyższego szczebla-zawody regionalne/makroregionalne kwalifikują na zawody ogólnopolskie, zawody ogólnopolskie na zawody europejskie/światowe. We wszystkich zawodach obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych. Przepisy te oparte są na oficjalnych przepisach Międzynarodowych lub Narodowych Federacji Sportowych. Podstawową różnicą dzielącą Olimpiady Specjalne od innych sportowych organizacji jest to, że wszyscy zawodnicy, niezależnie od poziomu ich możliwości są jednakowo umotywowani do walki sportowej, a każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniego poziomu sprawności. Dlatego zawody rozpoczynają się preeliminacjami, które prowadzą do stworzenia właściwych grup finałowych, dzięki temu zawodnik rywalizuje z drugim, o podobnych możliwościach sprawnościowych w wyrównanych grupach. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu sprawności.

W 2019/20r. w ramach projektu planujemy organizację zawodów: 1 Igrzysk ogólnopolskich, 4 zawodów ogólnopolskich i 5 zawodów ponadregionalnych. W zawodach w projekcie udział weźmie 1015 zawodników osób z niepełnosprawnością intelektualną, 60 partnerów zunifikowanych oraz 425 trenerów/opiekunów. Zawodnicy i trenerzy mogą wziąć udział w dwóch-trzech zawodach w ramach projektu. W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.

 

W 2019/20 r. w ramach projektu planujemy organizację:

4 zawodów ogólnopolskich: w zawodach udział weźmie 317 zawodników, 60 partnerów oraz 185 trenerów/opiekunów.

5 zawodów ponadregionalnych: w zawodach udział weźmie 472 zawodników, oraz 132 trenerów/opiekunów.

Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OSP: w zawodach udział weźmie 480 zawodników, oraz 150 trenerów/opiekunów.

Harmonogram działań:

II Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych;,23-26.05.2019, Warszawa, Nadarzyn, Falenty;

XII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 7-9.06.2019, Konin/Licheń/Ślesin;

I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, 11 – 13.10.2019, Spała;

XXXVI Makroregionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 14-15.10.2019, Ruda Śląska;

Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, 17-18.10.2019, Szczecin;

Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych,           6-7.11.2019, Szamotuły;

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 28.11. – 01.12.2019, Kielce;

Makroregionalny Mityng w Narciarstwie Zjazdowym i Biegu na Rakietach Śnieżnych Olimpiad Specjalnych, 25-26.01.2020, Zakopane;

Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych, 01.2020, Bałtów

X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2-7.03.2020, Bydgoszcz, Zakopane

 

Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:

- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.

- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.

- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.

Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:

1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.

2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.

3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.

Udział uczestników:

Uczestnikami projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych, partnerzy zunifikowani oraz trenerzy/opiekunowie - czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach jak zawodnicy. W Oddziałach Regionalnych są organizowane zawody regionalne/makroregionalne, z których, spośród złotych medalistów są losowani zawodnicy do udziału w Zawodach Ogólnopolskich. Trenerzy przyjeżdżający na konkretne zawody są rekrutowani i zgłaszani do Organizatora (Biura Narodowego OS/Oddziału Regionalnego) wraz ze zgłoszeniami zawodników na konkretne zawody. Są to trenerzy regularnie trenujący z uczestnikiem zawodów lub prowadzący zajęcia w regionie zawodników. Rekrutacja trenera opiera się głównie w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa konkretnemu zawodnikowi, a więc wybranie osoby która zna jego możliwości i specyfikę jego niepełnosprawności. Partnerzy zunifikowani Olimpiad Specjalnych to pełnosprawni zawodnicy, którzy grają w sportach zespołowych z zawodnikami z niepełnosprawnościami intelektualnymi podczas treningów. Zawodnicy OSP i partnerzy zunifikowani są rekrutowani zgodnie z przyznanymi limitami

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja zawodników i uczestników:

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Projekty realizowane w 2018r.:

 1. „Chcę być lepszy!” 

Nr umowy: ZZB/000480/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od  2018-02-01 do 2019-01-31
Cel programowy PFRON: Poprawa jakości funkcjowania otoczenia osób niepłenosprawnych
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Cele projektu: Organizacja szkoleń dla podniesienia kompetencji i zwiększania umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną (członków rodzin, trenerów sportowych, wolontariuszy, obsługi merytorycznej i technicznej zajęć treningowych i organizacji zawodów oraz wiceprezesów sportowych w OR) dających szanse na wzmocnienie, zwiększenie samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych.
Liczba uczestników: 200
Dofinansowanie PFRON: 85 188,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r OSP zaplanowały organizacje 9 szkoleń: 1 ogólnopolskie warsztaty dla koordynatorów Projektu Olimpiad Specjalnych #BądźFIT; 4 makroregionalne szkolenia dla trenerów, instruktorów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji i podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi; 1 ogólnopolskie szkolenie dla kadry i wolontariuszy OSP; 4 makroregionalne warsztaty Projektu #BądźFIT.
Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - trenerami, instruktorami sportowymi, a także z osobami aktywnie wspierającymi działania Olimpiad Specjalnych na rzecz niepełnosprawnych (wolontariuszami, opiekunami, członkami rodzin zawodników trenujących w ramach stowarzyszenia). Poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma duży wpływ na proces integracji niepełnosprawnych. Wiedza zdobywana podczas szkoleń pozwoli na podniesienie jakości oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działań Olimpiad Specjalnych. Podczas szkoleń eksperci i specjaliści będą uczyć w jaki sposób rozwijać umiejętności sportowe i społeczne naszych zawodników ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, umiejętności dające większą zaradność i samodzielność oraz aktywność w różnych sferach życia, a także jak nauczyć ich zdrowo się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia. Ważnym celem warsztatów będzie podniesienie poziomu wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, szczególnie zaś prawa do edukacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, zachęcanie do współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach Olimpiad Specjalnych (trenerami, instruktorami, obsługą merytoryczno-techniczną zajęć) a członkami rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszami, itp. Odpowiednio przeszkoleni trenerzy, wolontariusze, członkowie rodzin będą lepiej przygotowywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną do formułowania, wyrażania swych myśli i opinii, podnoszenia zaradności życiowej i umiejętności funkcjonowania w grupie oraz w społeczności lokalnej. Z drugiej strony, istotna rzeczą dla funkcjonowania Olimpiad Specjalnych jest również podnoszenie umiejętności trenerskich i instruktorskich w uprawianych dyscyplinach sportu.

 

 

 

 

 

 

 1. #GrajmyRazem

Nr umowy: ZZB/000479/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-03-31
Cel programowy PFRON: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”
Typ projektu: Kampanie prowadzone w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet
Cele projektu:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania włączające.
2.Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON: 700 000,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Kampania informacyjna #GrajmyRazem ma zachęcić społeczeństwo polskie do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych na zawodach w całej Polsce, w tym podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018, które wyłonią polską reprezentację na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019. Kampania ma także przybliżyć sylwetki i sportowy wysiłek naszych Olimpijczyków i uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego. Nasze społeczeństwo ma już dużą świadomość sportu paraolimpijskiego. Dzięki kampanii „#Grajmy razem”, realizowanej wspólnie z PFRON, chcemy zwiększyć rozpoznawalność zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale. Celem kampanii jest zmiana świadomości społecznej dot. możliwości i umiejętności osób z niepełniosprawnością intelektualną, wzrost akceptacji, eliminowania stereotypów i uprzedzeń. Chcemy realizować założenia edukacji włączającej i zaprosić społeczeństwo do wspólnego życia sportowego, zawodowego i prywatnego. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Ich aktywność sportowa przekłada się na ich aktywność społeczną i osobistą. Pokazywanie w ten sposób osób z niepełnosprawnością intelektualną daje szanse na zmianę postrzegania i postaw społecznych względem osób oraz aktywizuje inne osoby niepełnosprawne. Kampania jest podzielona na dwie odsłony. Pierwsza odsłona ma nagłośnić i wypromować najważniejsze wydarzenia sportowe OSP 2018 roku, druga przybliżyć ogólnopolski program treningów sportowych i przygotowań polskiej reprezentacji OSP na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019 oraz pokazać sylwetki sportowców z całej Polski, którzy wyjadą na Igrzyska.

3. Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000430/BF/D
Data podpisania umowy: 19.05.2017 r.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2018/2019:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1180 osób (II okres finansowania)
Liczba trenerów: 196 osób (II okres finansowania)
Liczba godzin zajęć: 18 328 godzin (II okres finansowania)
Dofinansowanie PFRON: 1 632 767,93 zł (II okres finansowania)
Krótka charakterystyka projektu: Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu przez kolejne 3 lata kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Mimo, że w Olimpiadach Specjalnych nie mówimy o rekordach, nie są najważniejsze medale i wyniki, to ważny jest indywidualny rozwój każdego sportowca. Położenie akcentu na aktywność sportową, ma wesprzeć osoby niepełnosprawne intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności. Ponadto stwarza warunki do włączania się osób niepełnosprawnych intelektualnie w aktywności społeczne, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Treningi będą prowadzone w następujących dyscyplinach: badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; dwubój/trójbój siłowy; gimnastyka; golf; hokej halowy; jazda konna; kajakarstwo; kolarstwo; koszykówka; LA; łyżwiarstwo szybkie/łyżworolki; MATP; piłka nożna; pływanie; piłka siatkowa; tenis stołowy i ziemny; żeglarstwo; judo. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.
 
4. Rozwińmy skrzydła! 
Nr umowy: ZZB/00489/BF/D
Data podpisania umowy: 17.04.2018 r.
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018  
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty).
 Cele projektu 2018
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację zawodów kwalifikujących zawodników na zawody światowe w 2019 r. w Abu Dhabi: 1 Igrzysk ogólnopolskich, 3 zawodów ogólnopolskich, 2 zawodów ponadregionalnych, 1 sprawdzian. Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem. Jednocześnie spośród medalistów zawodów ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej oraz Światowe Letnie Igrzyska OSP w Abu Dhabi.
Zawodnicy w 2018 roku będą brać udział podczas zawodów w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling, gimnastyka, golf, jeździectwo, kolarstwo, kajakarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, wrotkarstwo, judo.
Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zapewniają czas wolny w postaci Wioski Olimpiad Specjalnych, koncertów. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomości ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację:

 

 

 1. 3 zawodów ogólnopolskich:  w zawodach udział weźmie 255 zawodników, oraz 90 trenerów/opiekunów.
 2. 2 zawodów ponadregionalnych:  w zawodach udział weźmie 290 zawodników, oraz 140 trenerów/opiekunów.
 3. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska OSP:  w zawodach udział weźmie 1000 zawodników, oraz 340 trenerów/opiekunów.
 4. Sprawdzian:  w sprawdzianie udział weźmie 98 zawodników.

Koszt całkowity projektu: 2 765 804,93 zł
Dofinansowanie PFRON: 1 340 021,70 zł
Harmonogram działań:

 

 

 • X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych; 20-22.04.2018, Bydgoszcz;
 • XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; 21-23.05.2018, Sława;
 • X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 24-27.05.2018, Konin/Licheń/Golina;
 • XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 8-12.06.2018, Katowice, Chorzów, Miłków;
 • Sprawdzian w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych - Obóz sportowy Olimpiad Specjalnych , 2-8.10.2018, Bydgoszcz;
 • XXXIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 16.10.2018, Katowice;
 • I Dolnośląski Makroregionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 18.10.2018, Dobroszyce.

Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:
- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.
- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.
- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.
Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:
1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.
2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.
3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.
Udział uczestników:
Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.